O Nas

 

Energetyka Wodna to og�lnopolski kwartalnik po�wi�cony tematyce energetyki i gospodarki wodnej, �eglugi �r�dl�dowej, odzysku energii na sztucznych ciekach i systemach wodnych, ochrony �rodowiska oraz odnawialnych �r�de� energii.

Na naszych �amach prezentujemy dobre praktyki zwi�zane z budow� i bezpieczn� eksploatacj� elektrowni wodnych, zbiornik�w retencyjnych wraz z towarzysz�cymi im urz�dzeniami i instalacjami technicznymi, a tak�e prezentujemy najnowsze dost�pne rozwi�zania minimalizuj�ce wp�yw tych obiekt�w na �rodowisko. Informujemy o �wiatowych trendach w hydroenergetyce oraz najwa�niejszych wydarzeniach bran�owych w Polsce, Europie i na �wiecie. Publikujemy wnikliwe analizy akt�w prawnych maj�cych wp�yw na krajow� energetyk� i gospodark� wodn�, jak r�wnie� dostarczamy specjalistycznej wiedzy w licznych artyku�ach eksperckich.

Formu�a wydawnictwa obejmuje nast�puj�ce dzia�y tematyczne:

  • Aktua�no�ci
  • Praktyka
  • Prawo
  • Projekty
  • Wiedza
  • Ekologia

Energetyka Wodna jest wydawana przez Towarzystwo Rozwoju Ma�ych Elektrowni Wodnych, najwi�ksz� i najstarsz� organizacj� non-profit spo�r�d ca�ej bran�y OZE w Polsce, kt�ra skupia w�a�cicieli i sympatyk�w ma�ych elektrowni wodnych.

Wsp�pracujemy z Europejskim Stowarzyszeniem Ma�ych Elektrowni Wodnych (ESHA), Europejsk� Federacj� Energetyki Odnawialnej (EREF), Towarzystwem Elektrowni Wodnych, czo�owymi, �wiatowymi magazynami po�wi�conymi energetyce wodnej oraz znanymi krajowymi portalami informacyjnymi o rynku energii. Jeste�my obecni na wielu krajowych targach, konferencjach, warsztatach i szkoleniach zwi�zanych z hydroenergetyk�, gospodark� wodn� i �eglug� �r�dl�dow�, instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, jak i odnawialnymi �r�d�ami energii. Na naszych �amach pojawiaj� si� artyku�y, wyniki prac badawczych oraz komentarze cenionych ekspert�w zar�wno z Polski i ze �wiata. Do tej pory opublikowali�my ponad 350 artyku��w eksperckich, opracowanych przez 170 autor�w z 12 pa�stw znajduj�cych si� na czterech kontynentach. Wiele tekst�w jest ilustrowanych pracami uzdolnionych fotograf�w, niejednokrotnie o mi�dzynarodowej renomie.

Zapraszamy do wype�nienia formularza zam�wienia prenumeraty magazynu ENERGETYKA WODNA dost�pnej  W ZAK�ADCE PRENUMERATA