I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego energetykawodna.info (zwanego dalej ,,Serwisem Internetowym” lub ,,Serwisem”).
 2. Serwis internetowy prowadzony jest przez Energetyka Wodna sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach.
 3. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się:
  1. za pośrednictwem poczty e-mail, pod adresem: redakcja@energetykawodna.info,
  2. telefonicznie, pod numerem: +48 518 304 194,
  3. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej energetykawodna.info, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 5. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 7. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 8. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 
 9. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Serwis Internetowy/Serwis - serwis internetowy dostępny w domenie energetykawodna.info, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę, a w szczególności przeglądać informację i artykuły udostępnione przez Usługodawcę, założyć i prowadzić Konto, dokonać Zamówienia prenumeraty, jak również korzystać z innych Usług w nim oferowanych;

Usługodawca – „Energetyka Wodna” Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Skrajnej 41a, 25-650 Kielce, 
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS: 0000463667, NIP: 9591952629, REGON: 260695733, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Konsument - Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca - Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Konto Użytkownika/Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

Rejestracja - jednorazowa czynność polegająca na założeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Towar – produkt, którego opis jest dostępny i  prezentowany w Serwisie, w szczególności prenumerata fizyczna (Papierowe wydanie) bądź elektroniczna (Cyfrowe wydanie nieutrwalone na materialnym nośniku) czasopisma „Energetyka Wodna”, bądź pojedyncze wydanie „Energetyki Wodnej”;

Papierowe wydania – Towar prezentowany Sklepie w formie papierowej publikacji, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;

Cyfrowe wydania nieutrwalone na materialnym nośniku – Towar prezentowany w Sklepie w formie publikacji danych wytworzonych i dostarczonych w postaci cyfrowej, nieutrwalony na materialnym nośniku, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;

Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy zakupu  (dalej jako ,,Umowa”) wybranego przez Użytkownika Towaru, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument.

III.ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności możliwość założenia Konta, składania Zamówień na Towary (prenumeraty), jak również korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
  • urządzenie z dostępem do Internetu, umożliwiające odtwarzanie dźwięku,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

IV. USŁUGI

 1. Świadczenie Usług w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników mogą być odpłatne oraz nieodpłatne, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących bezpłatnych Usług:
  1. przeglądanie i wyszukiwanie informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym informacji o działalności i Usługach świadczonych przez Usługodawcę oraz innych treści i informacji zgodnych z charakterem i specyfiką Serwisu,
  2. założenie i prowadzenie Konta w Serwisie,
  3. świadczenie Usługi Newsletter,
  4. udostępniania interaktywnego formularza kontaktu umożliwiającego kontakt z Usługodawcą,
  5. udostępnianie interaktywnego formularza Zamówień..
 4. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z informacjami w nim prezentowanymi, składanie Zamówień na Towary, w tym celu udostępnia interaktywny formularz Zamówineia. Zasady oraz warunki składania Zamówień, w tym również zasady zawierania Umów w tym zakresie wskazano w pkt. V poniżej.
 5. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu i wyszukiwaniu informacji dostępnych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 6. Usługodawca na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie umożliwia założenie i prowadzenie Konta Użytkownika w Serwisie.
 7. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w
 8. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Konta lub samodzielnego usunięcia Konta przez Użytkownika.
 9. Poprzez dokonanie Rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 10. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 11. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracji Konta. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.
 12. Użytkownik może również skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie. Umowa o świadczenie Usługi formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika.
 13. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

V. TOWARY

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu składanie Zamówień na Towary, o których informacje prezentowane są w Serwisie. Szczegółowe informacje o właściwościach, cechach Towaru, jego cenie, a w przypadku prenumeraty czasowej także o czasie trwania oraz zakresie są każdorazowo wskazane Użytkownikowi w opisie każdego z nich w Serwisie.
 2. Informacje o możliwości Zamówienia Towaru stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. W celu złożenia Zamówienia, Użytkownik po wybraniu interesującego go Towaru, wypełnia pola formularza Zamówienia oznaczone jako obowiązkowe. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy będącej przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa.
 5. Po zawarciu Umowy Usługodawca potwierdza Użytkownikowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej.
 6. Usługodawca w stosunku do Użytkowników nie będących Konsumentami zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, o którym mowa w ppkt. 4 powyżej.
 7. Usługodawca prezentuje na stronach Serwisu informacje o cenach Towarów. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT i inne opłaty. W stosunku do Użytkowników będących Przedsiębiorcami, Usługodawca może posługiwać się cenami netto.
 8. Użytkownik dokonuje płatności za zamówione przez niego Towary:
  • za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej zintegrowanej z Serwisem (w tym przypadku Usługodawca realizację Zamówienia po otrzymaniu od operatora płatności informacji o dokonaniu przez Użytkownika płatności);
  • poprzez wykonanie przelewu bankowego na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia).
 9. Usługodawca przekazuje Użytkownikowi dowód zakupu opiewający na zamówione Towary.
 10. Dostawa Towarów nie jest ograniczona terytorialnie oraz jest realizowana na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie składania Zamówienia. W przypadku dostawy poza granice Rzeczpospolitej Polskiej koszty oraz termin dostawy Towarów zostanie podany przez Sprzedawcę indywidualnie oraz ustalony przed zawarciem umowy sprzedaży.
 11. Cyfrowe wydania nieutrwalone na materialnym nośniku są udostępniane Użytkownikowi poprzez przesłanie ich na adres mailowy Użytkownika podany w trakcie składania Zamówienia w formacie .pdf.
 12. Termin dostawy Papierowych wydań jest zgody z określonym przez Użytkownika terminem rozpoczęcia prenumeraty oraz harmonogramem wydawniczym tytułu. W przypadku Cyfrowych wydań nieutrwalonych na materialnym nośniku udostępniane są Użytkownikowi w terminach zgodnych z harmonogramem wydawniczym, a w przypadku bieżących lub archiwalnych wydań – niezwłocznie do dokonaniu opłaty za Zamówienie.
 13. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu w opisie Towarów będących Papierowymi wydaniami informuje Użytkownika o liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.
 14. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w dniach roboczych.
 15. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Użytkownika o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Towar. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 16. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, Konsument może odstąpić od Umowy na ogólnych zasadach, chyba że przy zawieraniu Umowy wyraził zgodę na rozpoczęcie jej wykonywania przed upływem terminu do odstąpienia.
 17. Użytkownik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 18. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług i Umów o dostarczenie treści cyfrowych od dnia jej zawarcia.
 19. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 20. Usługodawca informuje, iż, zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, ustawowe konsumenckie prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadku umów:
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę,
  • świadczenia usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownik jest zobowiązany do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
  2. wprowadzania w Serwisie, w tym w szczególności w ramach Konta oraz danych podanych w celu realizacji Usługi, danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych.
  3. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,
  4. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 1. Użytkownik jest zobowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, w tym danych wpisywanych w Koncie lub w jakimkolwiek miejscu w Serwisie.
 2. Zakazane jest prezentowanie przez Użytkownika w ramach Konta, opinii lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, jakichkolwiek informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści dodawane lub przesyłane i prezentowane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:
  1. naruszać godności ludzkiej;
  2. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
  3. zawierać treści pornograficznych;
  4. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
  5. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
  6. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 3. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 4. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
  2. może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

 

VII. REKLAMACJE

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: „Energetyka Wodna” Sp. z o.o., ul. Skrajna 41a, 25-650, Kielce lub na adres poczty elektronicznej: redakcja@energetykawodna.info.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w Serwisie.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie.
 7. Konsumenci posiadający Konto w Serwisie mogą zostać dodatkowo poinformowani o zmianach w Regulaminie wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres: redakcja@energetykawodna.info, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umów o świadczenie Usług Serwisu, w tym w szczególności Usługi prowadzenia Konta w Serwisie.
 8. Usługodawca może również przedstawić zmiany Regulaminu Użytkownikom posiadającym Konto do zapoznania się oraz akceptacji przy logowaniu do Konta Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmiany Regulaminu Umowy świadczenia Usług Serwisu ulegają rozwiązaniu z upływem 14 dni od tej odmowy akceptacji, chyba że w tym czasie Użytkownik dokonana akceptacji.
 9. W sytuacji, o której mowa w ppkt. 8 powyżej, zmienione zapisy Regulaminu obowiązują Użytkownika od dnia ich zaakceptowania.